Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2: Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DVO Webdesign en opdrachtgever waarop DVO Webdesign deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DVO Webdesign, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van DVO Webdesign en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van DVO Webdesign.

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DVO Webdesign en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De door DVO Webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. DVO Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
Levertijden in offertes, indien genoemd, van DVO Webdesign zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding, vernietiging of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DVO Webdesign daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DVO Webdesign anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht DVO Webdesign niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Levering

Opdrachtgever is verplicht de werkzaamheden af te nemen op het moment dat DVO Webdesign deze bij hem aanbiedt of doet aanbieden, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien DVO Webdesign gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan DVO Webdesign ter beschikking heeft gesteld.

Indien DVO Webdesign een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever DVO Webdesign schriftelijk in gebreke te stellen voordat er op enigerlei wijze sprake van verzuim zou kunnen zijn.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DVO Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. DVO Webdesign is pas verplicht de opdracht af te leveren na volledige betaling van het overeengekomen bedrag.

Artikel 5: Onderzoek en reclame

Opdrachtgever is gehouden het geleverde binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort te opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen een week na levering schriftelijk aan DVO Webdesign te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden vermeld. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de werkzaamheden van DVO Webdesign.

Artikel 6: Vergoeding, prijs en kosten

Indien DVO Webdesign met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is DVO Webdesign niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
DVO Webdesign mag stijgingen in de kosten, die na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst zijn ontstaan, aan de opdrachtgever doorberekenen.
Een prijsverhoging geeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een bevoegdheid of een op DVO Webdesign rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 7: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DVO Webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DVO Webdesign aangegeven. DVO Webdesign is gerechtigd periodiek te factureren. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

DVO Webdesign heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DVO Webdesign kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DVO Webdesign kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DVO Webdesign verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien DVO Webdesign echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Alle door DVO Webdesign geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van DVO Webdesign totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met DVO Webdesign gesloten overeenkomsten is nagekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DVO Webdesign of een door DVO Webdesign aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin DVO Webdesign haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht DVO Webdesign zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt DVO Webdesign zich de rechten en bevoegdheden voor die DVO Webdesign toekomen op grond van de Auteurswet.
DVO Webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan de zijde van DVO Webdesign toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

DVO Webdesign is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat DVO Webdesign is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien DVO Webdesign aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DVO Webdesign beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van DVO Webdesign is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
DVO Webdesign is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DVO Webdesign aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan DVO Webdesign toegerekend kunnen worden;
c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
DVO Webdesign is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DVO Webdesign of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11: Overmacht

Bij overmacht is DVO Webdesign niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

DVO Webdesign mag stijgingen in de kosten, die na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst zijn ontstaan, aan de opdrachtgever doorberekenen.
Een prijsverhoging geeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een bevoegdheid of een op DVO Webdesign rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 12: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DVO Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal DVO Webdesign de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Indien een vast tarief is overeengekomen zal DVO Webdesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
In afwijking van het te dezen bepaalde zal DVO Webdesign geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

DVO Webdesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst DVO Webdesign ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet naar behoren zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkomingen haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
Voorts is DVO Webdesign bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DVO Webdesign op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DVO Webdesign de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
DVO Webdesign behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Indien door DVO Webdesign geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van DVO Webdesign jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ‘Garanties’ geregeld.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van DVO Webdesign of haar leidinggevend personeel, is DVO Webdesign niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of een derde ten gevolge van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere verplichting van DVO Webdesign jegens de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van DVO Webdesign is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel en tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het bedrag dat DVO Webdesign voor de geleverde diensten en/of producten heeft ontvangen, met een maximum van 2.500,00 Euro.

DVO Webdesign is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan vermogensschade als gevolg van directe schade en zuivere vermogensschade, waaronder bedrijfsschade, winstderving, schade door dataverlies, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van de diensten van DVO Webdesign dan wel het internet, schade ontstaan door het uitlekken van data, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever.

DVO Webdesign is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van DVO Webdesign.
De opdrachtgever vrijwaart DVO Webdesign voor alle aanspraken van derden verbandhoudend met het gebruik van de diensten van DVO Webdesign door de opdrachtgever, waaronder onvoldoende naleving door de opdrachtgever van enige verplichting jegens DVO Webdesign, al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, is aansprakelijk voor alle daaruit voor DVO Webdesign voortvloeiende schade.

Artikel 15: Overmacht

Partijen zijn niet gehouden om het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die

niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DVO Webdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DVO Webdesign niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

DVO Webdesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat haar verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen zich gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover DVO Webdesign ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DVO Webdesign gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart DVO Webdesign voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien de opdrachtgever aan DVO Webdesign informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17: Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DVO Webdesign zich de rechten en bevoegdheden voor die DVO Webdesign toekomen op grond van de Auteurswet.
Het is opdrachtgever niet toegestaan verandering in zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
De in het kader van de opdracht eventueel door DVO Webdesign tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van DVO Webdesign, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan anderen ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door DVO Webdesign eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, film, software, (elektronische) bestanden enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DVO Webdesign worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. DVO Webdesign behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18: Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van DVO Webdesign is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DVO Webdesign het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen DVO Webdesign en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.