Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van dvowebdesign.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door DVO Webdesign. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Op het gebruik van deze website (www.dvowebdesign.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie:

DVO Webdesign streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat DVO Webdesign niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DVO Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen DVO Webdesign en het gebruik van de website ontstaan.

Producten:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DVO Webdesign te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Email:

DVO Webdesign garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbegeleiding per e-mail met DVO Webdesign te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks:

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. DVO Webdesign heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. DVO Webdesign aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van DVO Webdesign op deze pagina.