PRIVACYVERKLARING

DVO Webdesign is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Kinkelenburg 60, 3328 AG, Dordrecht
E-mailadres: info@dvowebdesign.nl
Telefoonnummer: 0610747245
KvK-nummer: 88224260
Btw-nummer: NL004565954B52

DVO Webdesign stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.dvowebdesign.nl (hierna “de website”), en alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna “de gebruiker”).

DVO Webdesign verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

DVO Webdesign draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

E-mailadres: info@dvowebdesign.nl
Telefoonnummer: 0610747245.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 10 februari 2024.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Bij het gebruik van de website of diensten van DVO Webdesign kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Communicatie
Facturatie.

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:

De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)
De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c)
De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. (lid 1 sub d)
De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen. (lid 1 sub e)
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f) De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende:

Communicatie
Facturatie.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens kunnen door DVO Webdesign worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door DVO Webdesign gegeven opdracht aan de ontvangers.

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt DVO Webdesign er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard.

DVO Webdesign verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
De persoonsgegevens worden door DVO Webdesign niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van DVO Webdesign.

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan DVO Webdesign middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van DVO Webdesign.

DVO Webdesign geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.

DVO Webdesign geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

Recht op informatie over de verwerkingen
De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante u